វិញ្ញាបនបត្រ

ការបញ្ជាក់

វិញ្ញាបនបត្រ

យើងនឹងអនុវត្តតាមគោលគំនិតនៃ "ផ្អែកលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះ តម្រង់ទិសសេវាកម្ម" បន្តកែលម្អគុណភាពផលិតផល និងកម្រិតសេវាកម្ម ហើយដាក់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនជាមុន។

ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងក៏នឹងវិនិយោគធនធានបន្ថែមទៀតក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា និងទទួលបានប៉ាតង់បន្ថែមទៀត។

លើសពីនេះទៀតផលិតផលរបស់យើងមានវិញ្ញាបនប័ត្រ "CE" និងត្រូវបានផលិតស្របតាមតម្រូវការ "GMP" ។វិញ្ញាបនប័ត្រ "3Q", "ISO", "CSA" ជាដើម សុទ្ធតែអាចបំពេញចិត្តអតិថិជនបាន។

  • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០១
  • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០២
  • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៣
  • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៤
  • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៥